Obchodné Podmienky

Všeobecné Obchodné podmienky

Identifikácia predávajúceho

Internetový obchod na stránke kvetysamorin.sk prevádzkuje a zároveň predávajúcim je:

Katarína Feketeová KATKA, sídlo: Hlboká cesta 2, 93101, Šamorín, Slovenská republika

IČO: 30725496

Zapísaný v Živnostenskom registri, Okresný úrad Dunajská Streda, Číslo živnostenského registra: 201-9552

IBAN: SK09 8360 5207 0042 0596 1137

email: [email protected]

tel. č.: 0905 622 479

Úvodné informácie

Objednaním tovaru uvedeného na internetovej stránke kvetysamorin.sk (ďalej ako „internetová stránka“) vyjadruje kupujúci svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre internetový obchod (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“) v znení platnom ku dňu odoslania objednávky predávajúcemu.

Zadefinovanie pojmov:

Predávajúci: Prevádzkovateľ internetovej stránky kvetysamorin.sk, spoločnosť Katarína Feketeová KATKA so sídlom: Hlboká cesta 2, 93101, Šamorín, Slovenská republika.

Kupujúci: Registrovaný aj neregistrovaný zákazník na internetovej stránke kvetysamorin.sk, ktorý má možnosť objednať produkt z internetovej stránky predávajúceho.

Dodacia adresa: Adresa na ktorú má byť objednaný produkt doručený.

Príjemca: Osoba, ktorej má byť produkt doručený.

Opis tovaru a jeho objednávanie:

 1. Tovar predávajúceho je opísaný na internetovej stránke. Pri každej položke je uvedené jej vyobrazenie, popis a cena.
 2. Kupujúci si môže objednať tovar prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.
 3. Pri objednávaní tovaru cez internetovú stránku má kupujúci možnosť sa zároveň zaregistrovať. Pri registrácií si kupujúci zvolí prihlasovacie meno a heslo. Svoje údaje zadané pri registrácií a heslo si môže kupujúci po prihlásení meniť.
 4. Tovar je možné objednávať aj bez zaregistrovania sa na internetovej stránke vyplnením požadovaných údajov.
 5. Kupujúci si vyberie tovar uvedený na internetovej stránke a jeho zakliknutím ho vloží do nákupného košíka. Počet a druh položiek tovaru je možné kupujúcim meniť až do definitívneho odoslania objednávky predávajúcemu. Kupujúci v objednávke uvedie aj spôsob úhrady za tovar a spôsob doručenia tovaru.
 6. Odoslanie objednávky predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nepovažuje sa za záväzný pre predávajúceho.
 7. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu bezodkladne zaslaný automaticky vygenerovaný email na ním uvedenú emailovú adresu, ktorým je potvrdené doručenie objednávky predávajúcemu.
 8. Objednávka kupujúceho sa považuje za prijatú až po tom, čo predávajúci kupujúcemu na jeho emailovú adresu potvrdí, že prijíma túto objednávku a informuje kupujúceho najmä o predpokladom termíne doručenia tovaru.
 9. Objednávku môže kupujúci zrušiť prostredníctvom emailu max. však 24 hodín pred termínom doručenia, resp. vyzdvihnutia. Potvrdenie o zrušení objednávky zašle predávajúci kupujúcemu emailom. Predávajúci si môže uplatniť náklady spojené so zrušením objednávky. V prípade, ak kupujúci v deň zaslania objednávky predávajúcemu zároveň zaplatil za tovar a následne zrušil svoju objednávku, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu takto zaplatenú sumu do 15 dní odo dňa zrušenia objednávky.
 10. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť objednávku kupujúcemu, ak ani pri maximálnom úsilí nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný prostredníctvom emailu.

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cena tovaru s DPH je uvedená pri každej položke na internetovej stránke. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená na emailovú adresu kupujúceho, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak (napr. pri obdarovaní tretej osoby, a pod.).
 2. Akciové ceny tovaru sú uvedené na internetovej stránke. Platnosť takýchto akciových cien je obmedzená do vypredania zásob takéhoto akciového tovaru alebo počas trvania doby uvedenej pri takejto akciovej cene alebo iným spôsobom.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ceny tovarov uvedené na internetovej stránke.
 4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ich cien uvedených na internetovej stránke až do dňa zverejnenia novej ponuky tovaru a/alebo nových cien na internetovej stránke. Kupujúcemu bude dodaný tovar za kúpnu cenu v čase vykonania objednávky.
 5. Objednaný tovar ostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
 6. V prípade uhrádzania kúpnej ceny prostredníctvom prevodu na účet predávajúceho sa sumy považujú za uhradené predávajúcemu až momentom ich pripísania na účet predávajúceho, kedy bude tovar kupujúcemu vydaný..
 7. Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým chce uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Kúpnu cenu je možné uhradiť prostredníctvom prevodom na účet, platobnou kartou, na odbernom mieste a v hotovosti pri prevzatí objednávky.

Odberným miestom je:

Hlboká cesta 2, 93101, Šamorín, Slovenská republika (ďalej aj ako „odberné miesto“)

Pondelok – Piatok 11:00 hod. – 17:00 hod.

Sobota  8:00 hod. – 18:00 hod.

Nedeľa 9:00 hod. – 12:00 hod.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým mu má byť tovar doručený a miesto, na ktoré má byť tovar doručený. Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru vlastnou dopravou, alebo si kupujúci môže tovar vyzdvihnúť osobne na odbernom mieste.

Doprava

(Na objednávku nižšiu ako 19 EUR sa vzťahuje extra poplatok 1.90 EUR k už existujúcej cene dopravy)

Šamorín, Čilistov, Mliečno a Bučuháza ZADARMO:

Kvetoslavov, Hamuliakovo – 2,90 EUR

Kalinkovo a Dunajská Lužná – 3,90 EUR

Doprava iné – doprava mimo vyššie uvedených územií. Doprava max. do 30 km od Šamorína. Viac informácií o dostupnosti dopravy mimo vyššie uvedených kategórií radi poskytneme telefonicky, alebo emailom.

V prípade osobného odberu na odbernom mieste sa náklady na prepravu nehradia.

 1. V prípade osobného odberu je kupujúci povinný vyzdvihnúť si tovar na odbernom mieste najneskôr do 24 hodín od termínu, ktorý si kupujúci vybral v objednávkovom formulári, kedy bol predávajúcim upovedomený  po vzájomnej dohode o tom, že tovar je pre neho pripravený. Tovar bude k dispozícií na odbernom mieste iba počas týchto 24 hodín. V prípade, ak si kupujúci tovar nevyzdvihne, predávajúci nie je viazaný objednávkou a po predchádzajúcom upozornení prostredníctvom emailu, je oprávnený predať tovar inému záujemcovi o jeho kúpu a nebude kupujúcemu zodpovedať za žiadne škody, ktoré by mu týmto vznikli.
 2. Predávajúci je oprávnený po predchádzajúcom upozornení predať tovar inému záujemcovi aj v prípade, ak nebolo možné doručiť kupujúcemu tovar na ním uvedenú adresu a nebude kupujúcemu zodpovedať za žiadne škody, ktoré by mu týmto vznikli.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že dodacie lehoty sú orientačné a predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie v doručovaní tovaru kupujúcemu oproti lehotám uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade, že s predaným tovarom nie ste spokojní a chcete ho v zákonnej lehote 14 dní vrátiť, vypíšte prosím nasledovný formulár a zašlite ho na adresu firmy, prípadne mailom na adresu [email protected] .
 2. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 6 písmena d) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

Odstúpenie od zmluvy:

Zákazník:

Meno a priezvisko: ………………………………………..

Adresa: ………………………………………..

Telefón/mail: ………………………………………..

týmto odstupujem v súlade s  § 8 zákona č. 102/2014 Z.z.  od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou TibTin spol. s r.o., Balkánska 115, 851 10 Bratislava, IČO: 36 841 803, IČ DPH: SK2022459901, DIČ 2022459901 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel sro, Vložka číslo:  48188/B, tel.č.: 0915 408 478, mail: [email protected] prevádzkovateľom internetového obchodu kvetysamorin.sk (predávajúci).  Zákazník odstupuje od zmluvy o zakúpení tovaru z internetového obchodu kvetysamorin.sk v lehote 14 dní

 

Dátum objednania: ………………………………………..

Tovar na vrátenie: ………………………………………..

číslo účtu na vrátenie peňazí: ………………………………………..

 

Tovar na vrátenie zasielajte na adresu

Katarína Feketeová KATKA

Hlboká cesta 2

93101, Šamorín

 

V ……………….. ,         dňa ………………..,       podpis zákazníka: ………………..

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho. Predávajúci neakceptuje odstúpenie kupujúceho od zmluvy formou emailu, faxu, alebo telefonicky.
 2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, okrem tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu  pred tým, než si prevezme tovar od kupujúceho späť.
 3. Kupujúci vráti predávajúcemu tovar zaslaním na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru, ktorý mu bol zaslaný na dobierku. Vrátený tovar musí byť čistý, nepoškodený, v pôvodnom, nepoškodenom obale a s dokladmi, ktoré k nemu patria. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Záruka, reklamácie, sťažnosti

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (rezané kvety) je 24 hodín od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo používania v rozpore s návodom na používanie alebo účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodného zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.
 3. Vady zakúpeného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa musia u predávajúceho uplatniť najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby.
 4. Kupujúci je povinný sa pri reklamovaní tovaru preukázať dokladom o kúpe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol predložený kompletný a čistý. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie znečisteného tovaru alebo tovaru odporujúceho všeobecným hygienickým zvyklostiam.
 5. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu sídla predávajúceho spolu s originálom dokladu o kúpe tovaru. Predávajúci nebude akceptovať vrátenie tovaru zaslaného mu na dobierku.
 6. Reklamácie tovaru sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Odoslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že bol predávajúcim riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 a o svojich právach podľa § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa.
 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia tovaru, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania.
 9. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 10. Svoje sťažnosti môže kupujúci uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho.
 11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.